TUYỂN DỤNG 3

KẾ TOÁN NHÂN SỰ: 01 nữ. VẬN HÀNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI: 01 nam. NHÂN VIÊN KINH DOANH: 05 nam – nữ. CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG: 05 nữ.

TUYỂN DỤNG 2

KẾ TOÁN NHÂN SỰ: 01 nữ. VẬN HÀNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI: 01 nam. NHÂN VIÊN KINH DOANH: 05 nam – nữ. CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG: 05 nữ. /

TUYỂN DỤNG 1

KẾ TOÁN NHÂN SỰ: 01 nữ. VẬN HÀNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI: 01 nam. NHÂN VIÊN KINH DOANH: 05 nam – nữ. CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG: 05 nữ. /